واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی

در قسمت one این بخش کتاب، در سوال ۹ و ۱۰ کلمه پرسشی جدید which معرفی شده است که در این بخش به بیان نکاتی پیرامون استفاده از این کلمه پرسشی پرداخته می شود. لطفا پیش از مطالعه مطالب این جلسه، فیلم آموزشی را مشاهده فرمائید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

ch

در بخش های قبل بیان شد که ساختار کلی جمله دارای کلمه پرسشی عبارت است از:

 •        کلمه پرسشی + فرم پرسشی جمله.

به عنوان مثال، در جمله ?What did you see به معنی «چه چیزی را دیدی؟»، کلمه پرسشی what اول جمله است و سپس did you see فرم پرسشی جمله است. در استفاده از سایر کلمات پرسشی نیز به این صورت عمل می شود.

                                                        کجا رفتی؟                                               ?Where did you go

                                   او با چه کسی ازدواج کرد؟                                               ?Who did he marry

اما در استفاده از کلمه پرسشی whose به معنی «مال چه کسی»، بعد از کلمه پرسشی، اسمی که درباره مالکیت آن سوال می شود، قرار می گیرد .

                                آن کتاب مال چه کسی بود؟                                         ?Whose book was that

                  شما کتابِ چی کسی را خواندی؟                                    ?Whose book did you read

پس ساختار جمله دارای کلمه پرسشی whose متفاوت از ساختار کلی بیان شده و به صورت زیر است:

 •        کلمه پرسشی + اسم + فرم پرسشی جمله.

ساختار جمله پرسشی با Which

ساختار جمله پرسشی با which به معنی «کدام» نیز مشابه ساختار جمله پرسشی با whose‌ است. زیرا در این جملات پرسشی،  پرسش درباره یک اسم و به صورت «کدام» مطرح است و باید درباره یکی از نمونه های اسم مورد نظر سؤال پرسید. لذا سوال با کلمه پرسشی which به صورت زیر خواهد بود:

                                کدام کتاب را خریدی؟                                      ?Which book did you buy

                                  کدام شهرها را دیدی؟                                      ?Which cities did you visit

question number 10 از قست یک نیز مربوط به این کلمه پرسشی است.

?Which search engine do you usually use

شما معمولاً از کدام موتور جستجو استفاده می‌کنید؟

همانند ساختار مربوط به کلمه پرسشی whose، ساختار جمله پرسشی which نیز به صورت زیر خواهد بود:

 •        کلمه پرسشی + اسم + فرم پرسشی جمله.

باید توجه داشت که در سوال ۱۰ این قسمت، اسم مرکب از دوکلمه search, engine است و در ادامه ساختار پرسشی do you usually use قرار گرفته است.

فرم خبری یا سوالی جمله!

موضوع دیگری که در استفاده از کلمه پرسشی which باید مورد توجه قرار گیرد، با استفاده از question number 9 و مقایسه آن با question number 10 توضیح داده می شود.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

در سوال شماره ۹ جمله سوالی ?Which places in your town or city have Wi-Fi، جمله با کلمه پرسشی which آغاز شده و سپس اسم (places) قرار گرفته است. in your town or city نیز توضیح مربوط به اسم است؛ اما ادامه جمله به صورت جمله خبری have Wi-Fi است که متفاوت از ساختار سایر جملات پرسشی در قالب فرم سوالی بیان نشده است.

مقایسه دو جمله زیر که هر دو صحیح می باشند، این تفاوت را به خوبی روشن می سازد.

        شما با کدام دانشجوها دیدار کردید؟                          ?Which students did you meet

                   کدام دانشجوها به خانه رفتند؟                            ?Which students went home

این تفاوت بین جملات پرسشی و بیان ادامه جمله به صورت خبری یا سوالی، به نقش اسم بعد از کلمه پرسشی which‌ در این جمله مربوط است. اگر اسم بعد از کلمه پرسشی which‌، در جمله بعد نقش فاعل داشته باشد، ادامه جمله به صورت خبری خواهد بود. در صورتی که اسم بعد از این کلمه پرسشی، نقش دیگری در جمله داشته باشد و فاعل این جمله با اسم مورد سؤال متفاوت باشد، از فرم پرسشی برای ادامه جمله استفاده می شود.

این موضوع با توجه به جملات بالا توضیح داده می شود. در جمله اول، ?which students did you meet، فاعل جمله you است و متفاوت از اسم بعد از کلمه پرسشی یعنی students می باشد. بر این اساس فعل ملاقات کردن توسط you صورت پذیرفته است؛ از این رو ادامه جمله بعد از اسم به صورت فرم سوالی است.

اما در جمله دوم، ?Which students when home، اسم بعد از کلمه پرسشی students، فاعل جمله بعد است و فعل رفتن توسط students صورت پذیرفته است. از این رو در ادامه جمله فرم خبری مورد استفاده قرار گرفته است.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

با درک این موضوع، می توان دریافت که در سوال شماره ۹، ?Which places in your town or city have Wi-Fi نیز با توجه به اینکه places نقش فاعل را در جمله بعد (have Wi-Fi) ایفا می کند؛ ادامه جمله به صورت خبری می باشد.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی (مطلب کنونی)
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *