نوشته‌ها

معنی whyamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why

/
در این بخش کلمة پرسشیِ why‌ به عنوان آخرین کلمة پرسشیِ اصلی، از…
بیان تاریخamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی

در بخش های قبل مطالبی پیرامون ماه های میلادی و اعداد ترتیبی …
اعداد ترتیبیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی

در بخش قبل، اسم ماه‌ با هدف استفاده از ان ها برای خواندن و تشخیص …
ماه های میلادیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی

در جلسه گذشته چند نمونه از مناسبت های رایج توضیح داده شد. در…
اسم روزهای خاصamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی

در این بخش نحوة تبریک گفتن در زبان انگلیس بیان خواهد شد. برای…
قید زمانamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان

در این بخش به عناصر قید‌های زمان در زبان انگلیسی پرداخته شده است…
معنی whereamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where

در بخش قبل در رابطه با کاربرد کلمه پرسشی whose مطالبی بیان شد…
whoseamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose

این بخش به آشنايي با کلمة پرسشیِ whose اختصاص يافته است كه براي …
واحد پول انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی

در جلسه قبل با کاربرد عبارت پرسشی how much آشنا شدید. در این…
معنی how muchamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: معنی how much

در  گذشته عبارت پرسشی how many با مثال های متعدد تشریح شد. در ص…