نوشته‌ها

کاربرد how manyamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: کاربرد how many و how much

/
همانطور که در بررسی کلی مشخص شد، در این بخش دو عبارتِ پرسشی how…
there isamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: ساختار وجود داشتن در انگلیسی (there is و there are)

در این بخش ساختار «وجود داشتن» به عنوان یکی از ساختارهای مهم…
عطف ، Conjunctionsamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: عطف عبارت‌ها و جمله‌ها به هم

در این بخش به موضوع عطف و یا conjunction درجمله‌های زبان انگل…
قیدamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی

در این جلسه به نوع دیگری قید می پردازیم که به جای یک کلمه، یک عبارت هس…
couldamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال could

در بخش قبل، فعل can به معنی«توانستن» و ساختارهای مختلف آن در زم…
canamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات

در این بخش، یکی از فعل‌های مهم زبان انگلیسی معرفی می شود. نحوه س…
سوال در گذشتهamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده

با توجه به اینکه حالت‌های مختلف زمان گذشتة ساده، اعم از خبری، پرسشی…
فعل didamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did

در بخش‌های قبل، مفهوم فعل باقاعده و بی‌قاعده و چگونگی ساخت گذش…
افعال بی قاعدهamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده

در بخش قبل، بیان شد که برای تولید ساختارِ گذشتة ساده، نخست باید باقاعده یا…
افعال با قاعدهamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده

در ادامه سلسله مباحث مربوط به بیان زمان در ساختار جملات انگلیس…