نوشته‌ها

گذشته کاملwww.amokhtan.com

زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی به همراه کاربردها و مثال

/
زمان گذشته کامل یا ماضی بعید یا past perfect tense یکی از زمان…
آینده استمراریwww.amokhtan.com

زمان آینده استمراری در انگلیسی به همراه کاربرد و مثال‌ها

زمان آینده استمراری یا future progressive tense یا future con…
آینده سادهwww.amokhtan.com

زمان آینده ساده در زبان انگلیسی به همراه کاربردها و مثال

زمان آینده ساده یا future simple tense یا future tense یکی از زمان‌ه…
بیان ساعتwww.amokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی

در جلسه گذشته با واژگان مربوط به زمان به صورت کامل آشنا شدید. در ای…
گذشته استمراریwww.amokhtan.com

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی به همراه کاربردها و مثال

زمان گذشته استمراری یا past progressive tense یا past continuous…
مالکیتAmokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت

در این جلسه با بیان مالکیت در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. لط…
حال استمراری

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی + کاربردها و مثال

زمان حال استمراری یا present progressive tense یا present conti…
have gotamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got

در این جلسه نکات تکمیلی درباره have و have got بیان خواهد شد…
گذشته سادهwww.amokhtan.com

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی به همراه مثال‌های کاربردی

زمان گذشته ساده یا past simple tense یکی از زمان‌های 12 گانه …
معنی have و have got

گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got

در این جلسه شما زبان آموزش محترم با ساختار و معنی have و have g…