نوشته‌ها

canamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات

/
در این بخش، یکی از فعل‌های مهم زبان انگلیسی معرفی می شود. نحوه س…
سوال در گذشتهamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده

با توجه به اینکه حالت‌های مختلف زمان گذشتة ساده، اعم از خبری، پرسشی…
فعل didamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did

در بخش‌های قبل، مفهوم فعل باقاعده و بی‌قاعده و چگونگی ساخت گذش…
افعال بی قاعدهamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده

در بخش قبل، بیان شد که برای تولید ساختارِ گذشتة ساده، نخست باید باقاعده یا…
افعال با قاعدهamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده

در ادامه سلسله مباحث مربوط به بیان زمان در ساختار جملات انگلیس…
زمان گذشته سادهamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده

در این بخش به مبحث زمان گذشته وارد شده و نحوه صرف افعال در زم…
زمان حال ساده انگلیسیamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده در ساختار جمله خبری

در بخش های قبل، به زمان حال ساده انگلیسی پرداختیم. این جلسه به بررسی ساخ…
کلمات پرسشی انگلیسیamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی

در بخش‌های قبل، زمان حال ساده و شکل‌های مختلف آن بیان شد. در این قسمت ساخ…
پاسخ به سوالamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: پاسخ به سوال در زمان حال ساده

در ادامه ساسله مباحث قبل در رابطه با ساختار جملات پرسشی، در …
منفی حالamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: ساختار جملات منفی حال ساده

در ادامه مباحث جلسات گذشته، در این جلسه به بیان ساختار جملات م…