اطلاعات فردی

واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی

در این بخش شما با طریقه بیان اطلاعات فردی به صورت کامل آشنا خواهی…
عدد در انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)

در این بخش به عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد) پرداخته م…
عدد انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)

در فیلم آموزشی این جلسه عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰) به صورت کامل بیا…
شغل در انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی

در این فیلم آموزشی این جلسه شما با انواع شغل در انگلیسی آشنا خواهید شد. ی…
حرف تعریف

واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An - A )

در این جلسه آموزشی، شما با حرف تعریف نامعین ( An - A ) آشنا خواهی…
شماره تلفن انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی

در مکالمات روزانه، یکی از نیازهای رایج، بیان شماره تلفن انگلی…
اعداد انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)

هر زبان آموزش باید اعداد انگلیسی را به خوبی بیاموزد و صحبت کند. …
ملیت به انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی

در این بخش تصمیم به آموزش کشورها و ملیت به انگلیسی داریم. در …
روزهای هفته به انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی

در فیلم آموزشی این جلسه، شما با «روزهای هفته به انگلیسی» آشنا خواهید شد…
رنگ به انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی

/
در  فیلم آموزشی این جلسه، شما با «رنگ به انگلیسی» آشنا خواهید شد. ت…