قیدهای زمان حال کامل

قیدهای زمان حال کامل just و yet و still و already

/
زمان حال کامل یا ‌present perfect که در زبان فارسی با نام ماضی نقلی…
اسامی قابل شمارش

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی: قسمت دوم

پیشتر با اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی …
اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی توسط فارسی زبانان

اکثر ما فارسی زبانان به عنوان زبان دوم به سراغ آموختن زبان انگ…
حروف بزرگ انگلیسی

حروف بزرگ انگلیسی و آپاستروف و محل کاربرد آن‌ها

موضوع حروف بزرگ انگلیسی یا capital letters و آپاستروف یا apostro…
حروف اضافه

حروف اضافه در زبان انگلیسی و کاربرد آن‌ها

در زبان انگلیسی کلمات، نقش‌های مختلفی در رساندن منظورِ گوینده ایفا می‌…
صفات قابل درجه بندی

صفات قابل درجه بندی و صفات غیر قابل درجه بندی

/
در زبان انگلیسی صفت‌ها را می‌توان به شیوه‌های مختلفی دسته‌بندی …