آینده کاملwww.amokhtan.com

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی به همراه کاربردها و مثال

/
زمان آینده کامل یا future perfect tense یکی از زمان‌های ۱۲ گانه …
گذشته کاملwww.amokhtan.com

زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی به همراه کاربردها و مثال

/
زمان گذشته کامل یا ماضی بعید یا past perfect tense یکی از زمان…
آینده استمراریwww.amokhtan.com

زمان آینده استمراری در انگلیسی به همراه کاربرد و مثال‌ها

زمان آینده استمراری یا future progressive tense یا future con…
گذشته استمراریwww.amokhtan.com

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی به همراه کاربردها و مثال

/
زمان گذشته استمراری یا past progressive tense یا past continuous…
حال استمراری

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی + کاربردها و مثال

زمان حال استمراری یا present progressive tense یا present conti…
گذشته سادهwww.amokhtan.com

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی به همراه مثال‌های کاربردی

زمان گذشته ساده یا past simple tense یکی از زمان‌های 12 گانه …
حال سادهwww.amokhtan.com

زمان حال ساده در زبان انگلیسی به همراه مثال‌های کاربردی

زمان حال ساده یا present simple tense یکی از زمان‌های 12 گانه …
www.Amokhtan.com

افعال بی قاعده انگلیسی ، لیست کامل و مثال زبان اصلی

افعال بی قاعده انگلیسی از موضوعاتی است که شناخت آن‌ها برای به ک…
اوقات فراغت به انگلیسی

اوقات فراغت به انگلیسی و فعالیت‌های مربوط به آن

از واژگان و عبارت‌های پرکاربردی که باید به خوبی با آن‌ها آشنا شو…
جایگاه قید

جایگاه قید در زبان انگلیسی به همراه انواع مثال

/
یکی از موضوعاتی پرکاربردی که زبان‌آموزان را به اشتباه می‌اندازد جایگاه قید د…