ملیت به انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی

/
در این بخش تصمیم به آموزش کشورها و ملیت به انگلیسی داریم. در …
روزهای هفته به انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی

در  فیلم آموزشی این جلسه، شما با « روزهای هفته به انگلیسی » آ…
رنگ به انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی

در  فیلم آموزشی این جلسه، شما با «رنگ به انگلیسی» آشنا خواهید شد. ت…