اطلاعات فردی

واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی

/
در این بخش شما با طریقه بیان اطلاعات فردی به صورت کامل آشنا خواهی…
نامه اداری انگلیسی

نحوه نوشتن نامه اداری انگلیسی به چه صورت است؟

اگر می خواهید با نحوه نوشتن نامه اداری انگلیسی آشنا شوید، این نوشته ر…
سن به انگلیسی

گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی

در این جلسه شما با نحوه بیان سن به انگلیسی آشنا خواهید شد. نح…
درخواست تکرار انگلیسی

گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی

در فیلم آموزشی این جلسه به مبحث درخواست تکرار انگلیسی پرداخته می‌گردد. د…
عدد در انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)

در این بخش به عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد) پرداخته م…
عدد انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)

در فیلم آموزشی این جلسه عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰) به صورت کامل بیا…
پاسخ کوتاه انگلیسی

گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No - Yes)

در فیلم آموزشی این جلسه درباره پاسخ کوتاه انگلیسی (No - Yes) بحث…
جمله منفی

گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be

در فیلم آموزشی این جلسه جمله منفی با فعل to be، آموزش داده می…
شغل در انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی

در این فیلم آموزشی این جلسه شما با انواع شغل در انگلیسی آشنا خواهید شد. ی…
حرف تعریف

واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An - A )

در این جلسه آموزشی، شما با حرف تعریف نامعین ( An - A ) آشنا خواهی…