مقایسه در زبان انگلیسی

مقایسه در زبان انگلیسی و نحوه کاربرد ساختارهای آن

/
پیشتر با قواعدی آشنا شدیم که بیان کننده شباهت بین دو پدیده ب…
جمله های شرطی در زبان انگلیسی

جمله های شرطی در زبان انگلیسی یا Conditionals

/
در ادامه آشنایی با قواعد دستوری زبان انگلیسی با جمله های شرطی در ز…
تفاوت as و like

تفاوت as و like در گرامر زبان انگلیسی

یکی از نکات گرامری مهم و رایج، مربوط به تفاوت as و like در دستور …
حروف تعریف

حروف تعریف در زبان انگلیسی a و an و the

در زبان انگلیسی حروف اضافه فراوانی وجود دارند. و برای کاربرد آن…

صفات ing دار و صفاتِ منتهی به ed

/
در زبان انگلیسی صفت‌ها می‌توانند به شکل‌های مختلفی ظاهر شوند و…

کاربرد Adjectives به همراه Prepositions

/
در زبان انگلیسی هر کدام از صفت‌ها یا Adjective ها ممکن است با…