where و what چیست ؟

گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟

/
where و what چیست؟ این یکی از رایج‌ترین سوال‌های زبان آموزان مب…
صفات ملکی

گرامر دوره مقدماتی: صفات ملکی در انگلیسی

صفات ملکی یا Possessive Adjective یکی از مباحث مقدماتی می‌باشد که ه…
افعال to be

گرامر دوره مقدماتی: افعال to be

افعال to be، یکی از پرکاربردترین افعال در زبان انگلیسی هستند و هر …
ضمایر فاعلی

گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی

در این جلسه از گرامر دوره مقدماتی، درباره ضمایر فاعلی در زبان …
ساختار جمله انگلیسی

گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی

در این مقاله ساختار جمله انگلیسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. توصیه می‌ش…
حروف انگلیسی

گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی

در این مقاله، میخواهیم تمام حروف انگلیسی را در قالب یک فیلم آموزشی به صورت…