فعل Mightamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

/
در این بخش یک modal verb یا «فعلِ مدال» دیگر معرفی می شود که …
be going toamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to

در بخش قبل، ساختار be going to به منظور بیان تصمیمی برای زمان…
نکات be going toamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to

در بخش قبل، ساختار «بیان تصمیم» و کاربرد آن برای بیان تصمیما…
ساختار going toamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to

در این بخش ساختار going to در بیان برنامه و تصمیم معرفی خواهد شد. ل…
کمک فعل likeamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like

/
در بخش‌های گذشته واژگانی که برای بیان ویژگی‌های مختلف افراد …
گرامر shouldamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should

در این بخش گرامر should به عنوان یک فعل مدال معرفی می شود. لطفا …
جملات امریamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی

  در بخش های قبل ساختار ساختار فعل امری و جملة امری ی…
افعال پرکاربردamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد

در این بخش با کمک قسمت 7 کتاب، شرایط خاص مربوط به افعال پرکاربر…
صفات تفضیلیamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی

در بخش قبل، مفهوم صفات تفضیلی و ساختار آن بیان شد و نحوه ساخت صفت تفض…
صفت تفضیلیamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی

در گرامر این بخش، موضوع comparatives یا صفت تفضیلی مورد بررس…