canamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات

/
در این بخش، یکی از فعل‌های مهم زبان انگلیسی معرفی می شود. نحوه س…
موبایل در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی

در این بخش واژگان جدید در ارتباط با تلویزیون و موبایل در انگلیس…
whichamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی

در قسمت one این بخش کتاب، در سوال 9 و 10 کلمة پرسشی جدید whic…
سوال در گذشتهamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده

با توجه به اینکه حالت‌های مختلف زمان گذشتة ساده، اعم از خبری، پرسشی…
اینترنت در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی

این جلسه به معرفی واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی می پردا…
بیان صفت‌هاamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too

در ادامه سلسله مباحثی که در گذشته درباره صفات در زبان انگلیس…
صفت مفعولیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد

در بررسی کلی مشخص شد که در این بخش چند صفت کاربردی معرفی می …
ابراز علاقهamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی

در این بخش به بررسی جمله‌هایی که نشان‌دهندة ابراز علاقه به سخنان گوینده هستند، پر…
تعطیلات آخر هفتهamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته

در این بخش، فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته مورد بررسی قرار می گیرد …
نظرات و افکار مخاطبamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب

در این بخش به بررسی سؤالاتی پرداخته می شود که مخاطب در پاسخ، موض…