گذشته کاملwww.amokhtan.com

زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی به همراه کاربردها و مثال

/
زمان گذشته کامل یا ماضی بعید یا past perfect tense یکی از زمان…
آینده استمراریwww.amokhtan.com

زمان آینده استمراری در انگلیسی به همراه کاربرد و مثال‌ها

زمان آینده استمراری یا future progressive tense یا future con…
آینده سادهwww.amokhtan.com

زمان آینده ساده در زبان انگلیسی به همراه کاربردها و مثال

زمان آینده ساده یا future simple tense یا future tense یکی از زمان‌ه…
بیان ساعتwww.amokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی

در جلسه گذشته با واژگان مربوط به زمان به صورت کامل آشنا شدید. در ای…
گذشته استمراریwww.amokhtan.com

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی به همراه کاربردها و مثال

زمان گذشته استمراری یا past progressive tense یا past continuous…
زمانwww.amokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان

در این جلسه شما با لغات مربوط به زمان در زبان انگلیسی آشنا خواهید …
نسبت فامیلیwww.amokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی

در این مطلب شما با طریقه بیان نسبت فامیلی در زبان انگلیسی آشن…
معنی how manywww.amokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many

در مطلب این هفته شما با کاربرد و معنی how many آشنا خواهید شد. توص…
مالکیتAmokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت

در این جلسه با بیان مالکیت در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. لط…
وسایل شخصیwww.amokhtna.com

واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی

در این جلسه شما با واژگان مباحثی چون « وسایل شخصی » ، « ابزارهای …