واژگان دوره مقدماتی: معنی how much

در  گذشته عبارت پرسشی how many با مثال های متعدد تشریح شد. در صورتی که مطلب جلسه گذشته را مطالعه نکردید اینجا کلیک نمایید. در این جلسه به کاربرد و معنی how much خواهیم پرداخت. لطفا فیلم آموزشی این جلسه را برای آشنایی با معنی how much مشاهده و سپس متن را مطالعه فرمایید. در صورت بروز هرگونه سوال یا ابهام، از بخش نظرات واقع در انتهای متن اقدام فرمایید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

معنی how much

این بخش به آشنایی با یک عبارت پرسشی اختصاص یافته است. در بخش های قبل، آنچه برای استفاده از آن در ساختار جمله پرسشی مورد نیاز است، بیان شد. در بخش های قبل، عبارت پرسشی how many معرفی شد و بیان شد که برای پرسش از تعداد اسم های قابل شمارش استفاده می شود. ساختار کلی جمله پرسشی با عبارت پرسشی how و یک صفت بعد از آن نیز به شکل زیر بیان شد:

 • how many + اسم جمع + فرم پرسشی جمله

عبارت پرسشی مورد نظر این بخش، معنی how much است که ساختار جمله سوالی با استفاده از آن به صورت فرم بیان شده برای عبارت پرسشی how many می باشد.

 • how much + اسم + فرم پرسشی جمله

تفاوت دو صفت many و much‌ در این است که many‌ به معنی تعداد زیاد و یک صفت برای اسم‌های قابل شمارش است؛ اما much به معنی خیلی زیاد است که به عنوان صفت برای اسم‌های غیر قابل شمارش به کار می رود. به عنوان مثال:

 آنها خیلی پول دارند.      They’ve got much money

کلمه پول غیر قابل شمارش است که برای آن صفت much استفاده شده است. علت استفاده از یک اسم غیرقابل شمارش در ساختار جمله پرسشی با how much‌ نیز استفاده از صفت much در این عبارت پرسشی است. به عنوان مثال:

?How much money have you got

بر این اساس می توان گفت سوال پرسیدن با عبارت how much‌ همانند سوال پرسیدن با how many‌ است با این تفاوت که این عبارت پرسشی برای اسم‌های غیرقابل شمارش به کار می رود. همچنین با توجه به اینکه ترجمه جمله

                         ? how many books have you got

«چند تا کتاب داری؟» است، ترجمه جمله how much money have you got? «چقدر پول داری؟» خواهد بود. پاسخ این سوال نیز می تواند به صورت زیر باشد:

من مقدار فراوانی پول دارم.      I’ve got a lot of money

کاربرد A Lot Of 

همانطور که بیان شد، صفت many فقط برای قابل شمارش‌ها و much برای غیرقابل شمارش‌ها مورد استفاده قرار می گیرد اما عبارت a lot of برای هر دو نوع اسم قابل شمارش و غیرقابل شمارش‌ استفاده می شود.

حتما بخوانید: معنی very و کاربرد‌های آن 

lot یعنی خیلی که با قرار گرفتن a قبل از آن، می توان به «یه عالمه» در زبان فارسی تشبیه کرد. of‌ بعد از آن نیز همانند کسره اضافه در زبان فارسی است.

     تعداد زیادی کتاب                  a lot of books

        مقدار زیاد پول                 a lot of money

کاربرد و معنی how much‌ 

هدف از بیان مباحث مربوط به معنی how much‌، آشنایی با واحد‌های مالی و پرسیدن قیمت‌ کالاها است.

همانطور که در بخش مربوط به عبارت پرسشی how many‌ بیان شد که بعد از صفت many‌ باید یک موصوف در جمله قرار گیرد، در جمله پرسشی با عبارت how much‌ نیز باید بعد از صفت much‌ اسم موصوف قرار گیرد. اما در مواردی که این عبارت پرسشی در خرید کالا مورد استفاده قرار می گیرد، از آنجا که موصوف much‌، یعنی money‌ برای طرفین مشخص است، حذف می شود. بر این اساس سوالات مربوط به قیمت به شکل زیر خلاصه شده است که استفاده از شکل خلاصه شده آن رایج می باشد.

شکل خلاصه شده جملهجمله
?How much is this car?How much money is this car
?How much is that book?How much money is that book

لذا می توان گفت، عدم قید موصوف برای عبارت پرسشی how much‌ در پرسیدن قیمت، یک اصل به شمار می رود.

حال با توجه به فرا گرفتن نحوه پرسش با توجه به معنی how much‌،‌ با انجام تمرین‌های مربوط به بخش واحد‌های پول می توان تسلط لازم برای استفاده از آن را به دست آورد.

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much (مطلب کنونی)
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *