واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش

در این بخش، قواعد دستوری مربوط به اسم‌های قابل شمارش یعنی countable nouns و اسم‌های غیرقابل شمارش یعنی uncountable nouns مورد بررسی قرار می  گیرد. این اسم ها در بخش های قبل معرفی شدند؛ از این رو در این بخش، بعد از مرور موضوعات قبل، چند نکته اضافه می گردد. لطفا ابتدا فیلم آموزشی را مشاهده و سپس متن را مطالعه فرمائید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

قابل شمارش و غیرقابل شمارش

در تصاویر قسمت ۴ این بخش از کتاب، اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش در دوستون تفکیک شده است. اسم قابل شمارش، به صورت عددی قابل بیان و شمارش هستند؛ اما برای بیان مقدار اسم های غیرقابل شمارش، از واحد اندازه‌گیری استفاده می شود. به عنوان مثال، یک پاکت شیر یا یک کیلو برنج.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

اهمیت تمایز اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش به تفاوت در تبدیل این اسم ها به جمع مربوط می شود. بر خلاف زبان فارسی، در زبان انگلیسی، این اسم  ها به صورت متفاوت جمع بسته می شوند. به طوری که در زبان انگلیسی اسم  های غیرقابل شمارش به هیچ عنوان با اضافه نمودن s یا es به صورت جمع بیان نمی شوند و صرفاً این قاعده برای تبدیل به جمع اسم‌های قابل شمارش کاربرد دارد. در زبان انگلیسی برای تبدیل اسم های غیر قابل شمارش به جمع به دو صورت عمل می شود:

 •          واحد اندازه‌گیری قبل از آن  ها به صورت جمع بیان می شود. به عنوان مثال: two gallons of milk دو گالن شیر، a cup of milk، two kilos of rice دو کیلو برنج و a sack of rice.
 •          استفاده از صفات‌ اندازه‌گیری قبل از اسم های غیرقابل شمارش‌. به عنوان مثال: some milk مقداری شیر، a lot of rice مقدار فراوان برنج.

در این قسمت خواسته شده که موارد قسمت یک با جایگذاری در جدول به اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش تفکیک شوند.

با دقت در این لیست مشاهده می شود که برای راهنمایی، به انتهای اسم‌های قابل شمارش، s جمع اضافه شده است.

نکته مهم در تشخیص قابل شمارش و غیرقابل شمارش بودن اسم ها در زبان انگلیسی،‌ ضرورت مراجعه به دیکشنری است.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

نکته دیگری که در اسم های موجود در لیست باید مورد توجه قرار گیرد مربوط به کلماتی مانند fish‌ است. با مراجعه به دیکشنری مشاهده می شود که برخی اسم ها همانند fish‌، countable and uncountable یعنی هم قابل  شمارش و هم غیرقابل شمارش هستند. معنای این عبارت، اختیاری بودن اضافه کردن s‌ برای جمع بستن این اسم ها نمی باشد؛ بلکه با توجه به کاربرد آن  ها در جمله می  توان تشخیص داد که قابل شمارش یا غیرقابل شمارش است. به عنوان مثال، fish به معنی ماهی، هنگام بیان مفهوم ماهی در دریا، اسم قابل شمارش به شمار می رود. به عنوان مثال،‌ I see seven fishes «من ۷ ماهی می‌بینیم». اما ماهی به عنوان وعده غذایی، غیرقابل شمارش محسوب می  شود.

                                 چه چیزی برای خوردن میل دارید؟                       ?What would you like to have

                     من ماهی و سبزیجات می  خوریم.                     .I’d like the fish and vegetables

نمی  توان جمله بالا را به صورت I’d like a fish and vegetables بیان کرد؛ زیرا حرف تعیین نامعینِ a یا an فقط قبل از اسم های قابل شمارش‌ مورد استفاده قرار می  گیرد و در این جمله fish غیرقابل شمارش است.

در قسمت four خواسته شده تا با توجه به تصایر داخل جدول، کلمات صحیح انتخاب شوند. منظور کتاب از کلمات صحیح، انتخاب از بین دو کلمه can‌ و can’t در دوجمله زیر است.

 ما می‌توانیم بیسکوییت‌ها و سیب‌ها را بشماریم.                  .We can count biscuits and apples

                   ما نمی‌توانیم بیسکوییت‌ها و سیب‌ها را بشماریم.                .We can’t count biscuits and apples

در این دوجمله، فعل can‌ یکی از فعل‌های خاص است که در بخش  های بعد به صورت کامل توضیح داده خواهد شد؛ اما برای تکمیل این قسمت دانست این نکته ضروری است که can فعل به معنی توانستن یک فعل خاص است و با اضافه شدن پسوند not منفی می شود. پس با انتخاب بین can‌ و یا can’t تعیین می شود که کدام حالت درباره اسم مورد نظر درست است.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش (مطلب کنونی)
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *