واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)

این جلسه به ساختار فعل های پرکاربرد (مانند like و would like) پرداخته می شود. لطفا ابتدا فیلم آموزشی را به طور کامل مشاهده فرمائید و سپس متن را مطالعه نمائید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

ساختار فعل Verb Patterns

در بخش قبل، کاربرد فعل like در جمله‌های فراوان بیان شد و مشخص شد که با توجه به معنی این فعل و افعال مشابه آن، باید فعل دیگری بعد از آن ها قرار گیرد. به عنوان مثال:

I’d like to go to the park.                                    من مایل هستم به پارک بروم

باید توجه داشت که فعل would قبل از فعل like، صرفاً برای بیان جمله به صورت محترمانه مورد استفاده قرار گرفته است.

خاطر نشان می گردد که در بخش های قبل نیز جملاتی با معنای مشابه و با استفاده از فعل like بیان شده است. به عنوان مثال:

I like going to the park.                                   من رفتن به پارک را دوست دارم

این دو جمله از نظر معنایی تقریباً یکسان هستند. اما باید توجه داشت که در این دو جمله، فعل بعد از like‌ به دوشکل متفاوت بیان شده است. در جمله اول، فعل go به معنی «رفتن» به صورت مصدر infinitive به همراهِ حرفِ اضافه to بیان شده است؛ اما در جمله دوم، همین فعل به شکلِ مصدر ing‌ دار و gerund‌ بیان گردیده است. این یکی از ویژگی های خاص فعل like است که فعل بعد از آن به دو صورت مصدر با to یا ingدار قابل بیان می باشد.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

جدول page 148 نیز فعل‌هایی که بعد از خود، نیاز به یک فعل دیگر دارند، ارائه کرده است که موضوع کلیدی و هدف اصلی این جدول، نشان دادن نوع و شکل فعلی است که بعد از این افعال قرار می گیرد.

در ردیف اول جدول، در ستون اول like doing و در ستون دوم would like to do قرار دارد. بر این اساس بعد از فعل like هر دو شکل مصدری فعل مجاز و قابل بیان است. اما در ادامه جدول مشخص است که برای اغلب فعل ها فقط یکی از این دو فرم صحیح است که این فرم بر اساس ویژگی های خاص هر فعل تعیین می گردد و از قاعده خاصی پیروی نمی کند.

در ردیف بعد فعلِ enjoy به معنی «لذت بردن» قرار گرفته است. بر اساس جدول مشخص است که فعل دوم برای این فعل فقط به صورت مصدر ingدار خواهد بود. به عنوان مثال:

I enjoy learning English.                         من از آموختن زبان انگلیسی لذت می‌برم

فعل بعدی decide به معنی «تصمیم گرفتن» است که برای این فعل، فعل دوم به صورت مصدر همراه با to می باشد. به عنوان مثال:

He decided to leave the university.              او تصمیم گرفت که دانشگاه را ترک کند

فعل بعد love، یکی از حالت های خاص است که در هر دو ستون جدول به آن پرداخته شده است و فعل بعد از آن می توان به دو صورت بیان شود. به عنوان مثال:

I love watching this film.                              من عاشق تماشای این فیلم هستم

I’d love t o watch this film.                           من عاشق تماشای این فیلم هستم

پس ساختار فعل love مشابه فعل like، فعل بعدی به هر دو صورت قابل بیان می باشد.

فعل بعد، want یعنی «خواستن» است که فعل دوم جمله بعد ازآن به صورت مصدر همراه با to بیان می شود. به عنوان مثال:

I want to speak English fluently.      من میخواهم زبان انگلیسی را روان صحبت کنم

فعل بعد، stop یعنی «متوقف شدن» و یا «متوقف کردن» است و فعل بعد از آن به صورت مصدر gerund بیان می شود. به عنوان مثال:

I stopped playing football when I was 15.

من وقتی که ۱۵ ساله بودم فوتبال بازی کردن را متوقف کردم.

فعل بعدی جدول need به معنی «نیاز داشتن» است که فعل دوم بعد از need‌ به صورت مصدر با to بیان می شود. به عنوان مثال:

I need to study English every day.           من نیاز دارم که هر روز انگلیسی کار کنم

در ردیف پایانی فعل hate به معنی «متنفر بودن و حس انزجار داشتن» قرار گرفته است که مشاهده می شود که در جدول این فعل در دسته افعالی قرار گرفته که فعل بعد از آن به صورت مصدر ing دار بیان می شود. اما باید توجه داشت که این ساختار فعل نیز مشابهِ دو فعل like و love از جمله موارد خاص است که فعل بعد از آن می تواند به هر دو صورت بیان شود. به عنوان مثال:

I hate waiting in traffic jams.               من از متنظر ماندن در ترافیک متنفر هستم

I’d hate to wait in traffic jam.

نکات کلیدی

قبل از پرداختن به قسمت های مربوط به قواعد دستوری این بخش از کتاب، نکاتی که در خصوص این افعال باید مورد توجه قرار گیرد بیان شده است که در کتاب ذیل جدول نیز به این نکات پرداخته شده است.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

همانطور که بیان شد بعد از سه فعل like،love و hate می توان از مصدر infinitive بهمراه to استفاده کرد و با توجه به اینکه این فعل ها خاص می باشند، فعل بعد از آن ها به هر دو صورت قابل بیان است. اما باید توجه داشت که آوردن فعل به صورت ingدار بعد از این ۳ فعل، در زبان انگلیسی بریتانیایی رایج تر است. در بان انگلیسی آمریکایی نیز استفاده از مصدر infinitive‌ به همراه to بیشتر رایج می باشد. بر این اساس، می توان گفت علیرغم صحیح بودن هر دو صورت مصدر برای فعل دوم بعد از این ۳ فعل، اما ترجیحاتی در استفاده از هر یک وجود دارد.

نکته ظریفی که در مثال آخر این بخش وجود دارد، عدم وجود فعل would در استفاده از ساختار فعل دوم همراه با to بعداز  like, love, hate است. در جمله I like to watch TV، این نکته قابل مشاهده است. بر این اساس، همانطور که در ابتدا نیز بیان شد، would برای بیان محترمانه جمله استفاده می شود؛ از این رو آوردن آن در این ساختار ضروری نمی باشد.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like) (مطلب کنونی)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *