زمان حال ساده در زبان انگلیسی به همراه مثال‌های کاربردی

زمان حال ساده یا present simple tense یکی از زمان‌های ۱۲ گانه اصلی در زبان انگلیسی محسوب می‌شود. این زمان، با اینکه ساختارِ ساده‌ای دارد، ولی در معانی مختلفی به کار برده می‌شود. در این بخش با یکدیگر به تمامی آنچه درباره این زمان باید بدانیم می‌پردازیم.

مقاله‌ای که پیش روی شماست شامل ۴ بخش اصلی است.

 • چکیده زمان حال ساده: عصاره مهمترین موضوعات به همراه مثال برای کسانی که فرصت کافی ندارند.
 • ساختار زمان حال ساده: می‌آموزیم که چگونه زمان حال ساده را بسازیم؛ به همراهِ ساختار خبری، منفی و پرسشی.
 • کاربردهای زمان حال ساده: در این بخش، انواع معانی و کاربردهای مختلف زمان حال ساده را می‌بینیم.
 • مثال کاربردی: در انتها یک مثال، شامل ۴ متن برای تمرینِ زمان حال ساده برای شما ترتیب داده شده است.

چکیده زمان حال ساده

اگر فرصت ‌مطالعه کل مقاله را ندارید فقط این قسمت داخل کادر را مطالعه کنید.

ساختار زمان حال ساده

فعل جمله، در زمان حال ساده، شبیه مصدر فعل است. با این استثنا که برای سوم شخص مفرد s یا es به انتهای آن اضافه می‌شود.

I go to college and Jack goes to work.

go & goes

«من به دانشگاه می‌روم و جک سر کار می‌رود.»

انواع کاربردهای زمان حال ساده

زمان حال ساده ۴ کاربرد دارد که به ترتیب اهمیت و کاربرد عبارتند از:

 • فعالیتی که در بازه‌های زمانی تکرار می‌شود:

I visit my grandparents every weekend.

visit

«من هر آخر هفته، به دیدار پدربزرگ و مادربزرگم می‌روم.»

 • بیان واقعیتی ثابت و همیشگی (به باور گوینده):

The Earth is round and goes around the Sun.

is & goes

«زمین گِرد است و پیرامون خورشید حرکت می‌کند.»

 • بیان اتفاقی که رخ دادن آن به آینده مربوط است:

We will eat dinner, when you get home.

get

«وقتی به خانه برسی، شام خواهیم خورد.»

 • تعریف ماجرایی در زمان گذشته:

It was fun. So, I open the door and they scream because they are throwing a birthday party for me.

open & scream

«خیلی خوش گذشت. خلاصه، درب را باز می‌کنم (باز کردم) و آن‌ها فریاد می‌کشند (کشیدند) زیرا برای من در حال برگزاری جشن تولد (غافلگیر کننده‌ای) هستند

ساختار زمان حال ساده

از نظر ساختار، زمان حال ساده دقیقا مانندِ شکل پایه فعل، یعنی مصدر است. به عنوان مثال، اگر مصدر فعلِ study به معنای «درس‌خواندن» است، عبارت I study به معنای «من درس می‌خوانم» و در زمان حال ساده است.

ساختار یک جمله خبری در زبان انگلیسی به این شکل است: ابتدا فاعل subject و بعد فعل verb و بعد مفعول جمله object (در صورت گذرا بودنِ فعل به مفعول) قرار می‌گیرند. اگر جمله متعلقات دیگری نیز داشته باشد، مانند قید زمان و مکان یا عبارت‌های وابسته، در ادامه این سه نقش آورده می‌شوند. یعنی:

Subject + Verb + Object + [rest of the sentence].

      I     + watch +    TV    + everyday.

پس با توجه به اینکه در زمان حال ساده verb ما همان مصدر فعل است، می‌توانیم این جمله‌ها را در زبان انگلیسی ببینیم:

I go to college every day of the week.

go

«من هر روزِ هفته به دانشگاه می‌روم.»

We feel happy when our grandparents visit us.

feel

«ما هنگامی که پدربزرگ و مادربزرگمان به دیدارِ ما می‌آیند احساس خوشحالی می‌کنیم.»

Our teacher always reminds us to study.

reminds

«معلم ما پیوسته به ما یادآوری می‌کند که درس بخوانیم.»

Why do you travel so much?

travel

«تو چرا اینقدر به مسافرت می‌روی؟»

A wise man teaches others with his actions.

teaches

«یک فرد هوشمند با رفتارش به دیگران می‌آموزد.»

نکته مهم: چنانچه در زمان حال ساده فاعلِ جمله «سوم شخصِ مفرد، یعنی he یا she یا it» باشد، در این صورت به انتهای فعل حرفِ s یا es اضافه می‌شود. به همین خاطر در جمله‌های بالا فعل‌های reminds و teaches را مشاهده نمودیم.

نکته مهم تکمیلی: اینکه در چنین جمله‌هایی، کجا s و کجا es قرار می‌گیرد و اینکه کدامیک با صدای «س» و کدام با صدای «ز» تلفظ می‌شوند، یک مسئله «آواشناختی» است. دقیقا همین موضوع در مورد s و es که برای جمع‌بستن به کار می‌روند هم تکرار می‌شود. برای آگاهی دقیق با تمامی جزییات آن، آموزش فیلمیِ مستقلی برای شما تهیه شده است که می‌توانید از لینک زیر به آن دسترسی داشته باشد:

فیلم اطلاعات بیشتر: کجا از s- و کجا از es- استفاده کنیم و آن‌ها را چطور تلفظ کنیم؟

زمان حال ساده در جمله منفی

اگر بخواهیم در زمان حال ساده جمله‌ای منفی بسازیم، در این صورت ابتدا باید ببینیم که آیا فعل ما فعلِ خاصِ to be یعنی am و is و are است و یا یک فعل معمولی مانندِ come و go و read و … است.

جمله‌های منفی حال ساده برای فعل‌های معمولی

در این فعل‌ها، ما قبل از فعل اصلی جمله، از فعلِ کمکیِ do not و یا does not استفاده می‌کنیم.

فعل‌های do not و does not، ترکیبی از فعل کمکی do و does و پسوندِ منفی‌سازِ not هستند. مثال:

I do not watch horror movies at night.

do not watch

«من شب‌ها فیلم‌های ترسناک تماشا نمی‌کنم (عادت من نیست).»

My father does not drink tea in the afternoon.

does not drink

«پدر من عصرها چای نمی‌نوشد (عادتِ او نیست).»

نکته مهم: کجا از do و کجا از does استفاده می‌کنیم؟ قاعده این استفاده نیز همانندِ کاربرد s- سوم شخص است. به عبارت دیگر، اگر فاعل ما، سوم شخص مفرد، یعنی he یا she یا it یا اسم شخص یا اسمِ شیئی بود از does و برای سایر فاعل‌ها یعنی I و you و we و they از do استفاده می‌کنیم.

جمله‌های منفی حال ساده برای فعل‌های to be

در زبان انگلیسی افعال to be یعنی am و is و are فعل‌هایی خاص محسوب می‌شوند. از دلایل این خاص بودن، نحوه منفی شدن این فعل‌هاست. این افعال برای منفی شدن نیازی به فعل کمکی do و does ندارند.

برای منفی کردن این فعل‌ها کافیست پس از هر کدام، از پسوند منفی سازِ not استفاده نماییم. مثال:

I’m not a student anymore.

I’m not

«من دیگر دانشجو نیستم.»

We are not in our own house now.

are not

«ما اکنون داخل منزل خودمان نیستیم.»

She is not angry.

is not

«او عصبانی نیست.»

He is not a physician.

is not

«او پزشک نیست.»

It is not very warm in here.

is not

«اینجا هوا خیلی گرم نیست.»

پسوند not و عملیات ادغام Contraction

ادغام یا contraction به معنای «ترکیب شدن» یا «یکی شدن» یا «خلاصه شدن» است.
بسیار رایج است که پسوند not که پسوند منفی‌ساز است، با فعل‌های کمکی do و does و یا افعالِ to be ادغام شود و یک کلمه مرکب را بسازد. جدول زیر را برای دیدن ادغام‌های صورت گرفته مشاهده کنید.

 

بدون ادغام

تلفظ (بریتانیایی)

ادغام شده

تلفظ (بریتانیایی)

do not

do not

don't

don't

does not

does not

doesn't

doesn't

am not

am not

-*

-*

are not

are not

aren't

aren't

is not

is not

isn't

isn't

 

* توجه: در مورد فعل am استثنا وجود دارد. فعل am و پسوند منفی‌سازِ not امکان ادغام شدن در یکدیگر را ندارند. پس در انگلیسی عبارت amn’t وجود ندارد.

جمله‌های سؤالی بله و خیری

در جمله‌های زمان حال ساده، برای پرسیدن سؤال‌هایی که پاسخِ آن‌ها بله یا خیر است، باز هم باید اول ببینیم که جمله ما دارای فعل معمولی است و یا اینکه فعل اصلی جمله، از افعال to be است؟

جمله‌های سؤالی بله و خیری با فعل‌های معمولی

اگر فعل ما معمولی باشد، عملیات سؤالی شدن با استفاده از فعل کمکی do یا does انجام می‌گیرد؟ چگونه؟

برای این کار کافیست فعل کمکی در ابتدای جمله قرار گیرد و ادامه جمله به همان صورتی که در ساختار جمله خبری داشتیم آورده شود.

به عنوان مثال فرض کنیم، چنین جمله‌ای خبری داریم:

Storks fly to warm places in winter.

fly

«لک‌لک‌ها در فصل زمستان به مناطق گرمسیر پرواز می‌کنند.»

برای سؤالی کردن این جمله کافیست فعل کمکی do را در ابتدای جمله اضافه کنیم. نیازی نیست تغییری دیگری در ساختار جمله بدهیم.

Do storks fly to warm places in winter?

Do storks fly

«آیا لک‌لک‌ها در زمستان به مناطق گرمسیر پرواز می‌کنند؟»

توجه: در این مثال، فاعل ما اسمی جمع‌بسته‌شده بود که معادل سوم شخص جمع یعنی ضمیر they است. اگر فاعل ما سوم شخص مفرد باشد، یعنی اسم مفرد یا یکی از ضمایر he و she و it در این صورت به جای do از فعل کمکی does استفاده می‌کنیم.

Does your cat like milk?

Does your cat

«آیا گربه تو شیر دوست دارد؟»

جمله‌های سؤالی بله و خیری با فعل‌های to be

مشابه آنچه در منفی‌سازی جمله‌های دارای فعل to be دیدیم، اینجا نیز ما نیازی به استفاده از فعل کمکی do و does نداریم.

برای ساختن جمله‌های سؤالی در جمله‌های دارای فعل to be کافیست «خودِ فعلِ to be» را به ابتدای جمله بیاوریم. بنابراین در این جمله‌‌ها، ترتیبِ فعل و فاعل جابه‌جا می‌شود.

این جمله خبری را ببینید.

We are always happy.

We are

«ما همیشه خوشحال هستیم.»

در این جمله we فاعل و are فعل است. حال اگر کسی بخواهد به جای بیان این جمله، سؤالی در این زمینه بپرسد، باید این جمله را استفاده کند:

Are we always happy?

Are we

«آیا ما همیشه خوشحال هستیم؟»

یادآوری: واضح است که در جمله‌های سؤالی، ضمیرِ فاعلیِ جمله باید متناسب با شنونده سؤال باشد. مثلا در جمله بالا، کسی که خودش جزء گروه مخاطبین بوده، این سؤال را پرسیده است.

جمله‌های سؤالی با کلمه پرسشی

جمله‌های سؤالی با کلمه پرسشی متداول‌ترین نوع سؤال پرسیدن در هر زبانی هستند. این جمله‌ها معمولا با کلمات -wh دار آغاز می‌شوند.

کلماتی مانندِ what «چه چیزی؟ یا چه کاری؟» و who «چه کسی؟» و where «کجا؟» و when «چه زمانی؟» نمونه‌هایی از این کلمه‌های پرسشی هستند.

برای یادگیری شیوه سؤال پرسیدن با این کلمات در زمان حال ساده لازم است که به طور دقیق، بخش‌های قبلی یعنی شیوه صحیح پرسیدن سؤال در جمله‌های بله و خیری را آموخته باشیم.

برای پرسیدن سؤال با کلمات پرسشی کافیست، به ابتدای جمله سؤالی بله و خیری، کلمه پرسشی را اضافه کنیم.

این جمله سؤالی بله و خیری را ببینید:

Do you go to university on Saturdays?

Do you go

«آیا تو شنبه‌ها به دانشگاه می‌روی؟»

حالا اگر سؤال کننده، به جای این سؤال، قصد دانستن این را داشت که «شنونده شنبه‌ها کجا می‌رود؟» کافی بود، به ابتدای این ساختارِ بله و خیری، کلمه پرسشی where را اضافه کند.

Where do you go on Saturdays?

Where do you

«تو شنبه‌ها کجا می‌روی؟»

یادآوری: بدیهی است که وقتی سؤال ما از «محل» است، نباید در خود سؤال کلمه university وجود داشته باشد. به تناسب، اگر سؤال ما از وقتِ انجام فعل باشد، نباید خود جمله سؤالی حاویِ زمان باشد.

مثال‌های زیر ساختار جمله‌های با کلمه پرسشی را برای فعل‌های to be نشان می‌دهند:

Where are you?

Where are you

«شما کجا هستی؟»

What is Harry’s job?

What is

«شغل هَری چیست؟»

Who am I?

Who am

«من کیستم؟»

انواع کاربردها و معانی زمان حال ساده در انگلیسی

حال که با ساختار زمان حال ساده present simple آشنا شدیم، می‌توانیم با یکدیگر انواع کاربردهای این زمان یا به عبارت دیگر «معانی مختلفی که این زمان می‌تواند برساند» را بررسی نماییم.

توجه داشته باشید که زمان حال ساده از نظر انواع کاربرد یکی از متنوع‌ترینِ زمان‌ها است. چرا که همانطور که در ادامه می‌بینیم، در برخی کاربردها می‌تواند به معنای زمان گذشته، در بعضی دیگر به زمان حال، و در مورادی نیز معنای زمان آینده بدهد. با اینکه این موضوع در اولین نگاه کمی عجیب به نظر می‌رسد، اما با کمی دقت می‌بینیم که فعلِ زمان حال در فارسی نیز تقریبا چنین ویژگی‌هایی دارد.

کاربرد زمان حال ساده برای رفتاری که تکرار می‌شوند

این اصلی‌ترین کاربرد زمان حال ساده در زبان انگلیسی است. برای «بیان فعالیت‌هایی که در طول زمان و در بازه‌های زمانی تکرار می‌شوند» ما از این زمان استفاده می‌کنیم. این جمله را ببینید:

I read a book every week.

read

«من هر هفته یک کتاب می‌خوانم.»

در این جمله، فعل مطالعه کردن read، هر هفته یعنی every week تکرار می‌شود. و برای رساندن معنای این تکرار است که ما از زمان حال ساده استفاده می‌کنید. در ادامه نمودارِ خط زمان یا timeline مربوط به این کاربرد را مشاهده می‌کنید.

 

 

همان‌طور که در این نمودار می‌بینید، فعل مطالعه کردن read در بازه‌های زمانیِ یک هفته‌ای تکرار می‌شود.

توجه: این کاربرد زمان حال ساده، اصلی‌ترین جایگاهِ استفاده از این زمان است. به عبارت دیگر اگر از فردی انگلیسی‌زبان بپرسیم که کجا از حال ساده استفاده می‌شود، اولین چیزی که به ذهن او می‌رسد این کاربرد است؛ و این یعنی اگر شما در برخورد با یکی از کاربردهای این زمان شک داشتید که کدام معنا مورد نظر است، می‌توانید بنا را بر «رساندن معنای تکرار» بگذارید.

توجه: گاهی در لابلای انواعِ کاربردهایِ زمان حال ساده، معنای بیان عادت را نیز مشاهده می‌کنید. در حقیقت، این بیانِ عادت نیز همان بیان تکرار فعالیت است. یعنی فعلِ مورد نظر آن قدر تکرار شده که تبدیل به یک عادت گشته است. مثال:

Rebecca goes to the gym and works out for hours.

goes & works out

«رِبِکا به باشگاه می‌رود و ساعت‌ها به تمرین می‌پردازد.»

استفاده از زمان حال ساده در فعل‌های goes و works out بیان‌کننده این است که رفتن ربکا به باشگاه یک فعالیت یک‌باره نیست و «می‌رود» و «به تمرین می‌پردازد» از بس تکرار شده‌اند که الان دیگر جزیی از عادت‌های ربکا محسوب می‌شوند.

کاربرد زمان حال ساده برای حقایقی که همیشه ثابت هستند

کاربرد دیگر زمان حال ساده بیان حقایق و قوانینی است که هیچگاه تغییر نمی‌کنند. یا بهتر بگوییم، به اعتقادِ فرد گوینده هیچگاه تغییر نمی‌کنند. در انگلیسی به این جمله‌ها general truths یا «واقعیاتِ عمومی» گفته می‌شود. مثال:

Electricity shocks.

shocks

«جریانِ برق باعث شوک می‌شود.»

Mothers are kind.

are

«مادرها مهربان هستند.»

It snows in winter.

snows

«در زمستان برف می‌بارد.»

The Moon revolves around the Earth.

revolves

«ماه، گِردِ زمین می‌چرخد.»

کاربرد زمان حال ساده برای اتفاقاتی که در آینده ممکن است رخ دهند

این معنا، از کاربردهای اصلی زمان حال ساده نیست. در حقیقت، نقطه اشتراک این کاربرد با زمان حال ساده، فقط شکل ظاهری و فورم آن است. و به همین خاطر بیشتر در سرفصل‌های دیگری مانندِ جمله‌های شرطی و عبارت‌هایِ زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مهم: این کاربرد غالبا در ساختارهای شرطی conditionals و ساختارهای زمانی time phrases مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما استفاده آن در جمله‌های معمولی نیز امکان‌پذیر است.

اگر در جمله‌های ساده، از ساختار زمان حال ساده، معنای آینده مورد نظرمان باشد، در این صورت منظور «قرارهایی هستند که از قبل برای آینده گذاشته شده‌اند». مثال:

My close friend arrives here tomorrow afternoon.

arrives

«دوست صمیمی من (طبق برنامه‌ای از قبل تنظیم شده) فردا عصر به اینجا می‌رسد.»

I fly to Mashhad next Saturday.

fly

«من شنبه آینده (طبق برنامه) با هواپیما به مشهد می‌روم.»

و اگر در جمله‌های شرطی و زمانی از ساختار حال ساده استفاده شود، فعل ما معنای «التزامی» خواهد داشت. مثلا فعل «می‌روم» به «بِروم» تبدیل می‌شود. مثال:

I will help you if you come to the class tomorrow.

come

«اگر فردا به کلاس بیایی، من به تو کمک خواهم کرد.»

When she comes home, we will surprise her with a birthday party.

comes

«هنگامی که او به خانه برسد، ما با یک مهمانی جشن تولد غافلگیرش می‌کنیم.»

کاربرد زمان حال ساده برای تعریف ماجرایی در گذشته

شاید این غیرمنتظره‌ترین کاربرد زمان حال ساده باشد. در این کاربرد ما ماجرایی در گذشته را با ساختارِ زمان حال ساده بیان می‌کنیم تا مخاطب را بیشتر در فضای انجام فعل قرار دهیم. انگار که ماجرا در زمان حال رخ می‌دهد. در این نوع استفاده ممکن است برخی از جمله‌ها نیز در زمان گذشته ساده بیان شوند که زمانِ اصلیِ بیانِ اتفاقات گذشته است. مثال:

Yesterday I left work early and I came home. Guess what? I open the door, and I see some stranger sitting on my couch! I ask him who he is and he says he’s my distant cousin.

open & see & ask & says

«دیروز محیط کارم را زودتر از همیشه ترک کردم و به خانه آمدم. من در را باز می‌کنم (باز کردم)، و می‌بینم (دیدم) غریبه‌ای روی مبل من نشسته است. از او می‌پرسم (پرسیدم) که او کیست و او پاسخ می‌دهد (پاسخ داد) که از پسر عموهای دور من است.»

توجه: در مثال بالا، گوینده ابتدا با دو فعل left (گذشته leave) و came (گذشته come) که در زمان گذشته ساده هستند جمله خود را آغاز کرده است و سپس برای محسوس‌تر کردن بیان ماجرا، در ادامه زمان حال ساده را به کار برده است.

مثالی دیگر:

Hey Jack, do you remember last Christmas? I’m with my family. Your brother comes to me and wants to borrow one hundred dollars. I didn’t know him. So, I tell him I don’t know him, but he keeps asking.

am & comes & wants & tell & keeps

«جک، کریسمس سال گذشته را به خاطر داری؟ من در کنار خانواده‌ام هستم (بودم). برادرت پیش من میاید (آمد) و می‌خواهد (خواست) که صد دلار قرض بگیرد. من او را نمی‌شناختم. به همین خاطر به او می‌گویم (گفتم) او را نمی‌شناسم (نمی‌شناختم)، اما او همچنان به درخواستش ادامه می‌دهد (ادامه می‌داد).»

توجه: در مثال بالا، در بعضی از جمله‌ها از زمان حال ساده و در برخی دیگر از گذشته ساده استفاده شده است. در بیان وقایع گذشته، این گونه رفت و آمد بین این دو زمان قابل انتظار است.

نکاتی مهم که باید درباره کاربردهای زمان حال ساده بدانیم

حال که با کاربردهای زمان حال ساده آشنا شدیم، لازم است به چند نکته تکمیلی نیز توجه ویژه داشته باشیم.

افعال ایستا Stative Verbs و افعال دینامیک Dynamic Verbs

در زبان انگلیسی فعل‌ها از نظر معنایی به دو دسته ایستا یا ثابت یا حالتی یعنی stative verbs و دسته دوم، افعال پویا یا حرکتی یا دینامیک یعنی dynamic verbs تقسیم می‌شوند.

مثال برای فعل ایستا stative verb:

I know a lot about English.

know

«من درباره انگلیسی مطالب زیادی می‌دانم.»

مثال برای فعل دینامیک dynamic verb:

run four kilometers every morning.

run

«من هر روز صبح چهار کیلومتر می‌دوم.»

ویژگی اصلی این تقسیم‌بندی این است که بدانیم از کدام فعل‌ها نمی‌توانیم در زمان‌های استمراری استفاده کنیم. اگر فعلی ایستا باشد، یعنی بیان کننده یک حالت باشد نه انجام کاری، در این صورت نمی‌توان از آن به عنوان فعل استمراری استفاده کرد. چرا که فعل استمراری یعنی فعلی که «در حال انجام شدن» است.

برای شناخت بیشتر افعال stative و dynamic از بخش «فرصت‌های یادگیری بیشتر» در انتهای مطلب استفاده کنید.

اما این موضوع چه ارتباطی به زمان حال ساده دارد؟

دیدیم که کاربرد اصلی زمان حال ساده، «بیان تکرار فعالیتی در بازه‌های زمانی» است. حال اگر فعلی ایستا را در این زمان به کار ببریم، چه معنایی دارد؟

این کاربرد دیگر به معنای تکرار شدن نخواهد بود، بلکه صِرفا به معنای وجودِ حالتِ مورد نظر در فرد گوینده است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم بگوییم کسی در زمانِ حال، دارای حالتِ فعل مورد نظر ماست، از زمان حال ساده برای این بیان استفاده می‌کنیم. مثال:

Mr. Anderson seems happy today.

seems

«آقای اَندرسون امروز خوشحال به نظر می‌رسد.»

My mother likes roses.

likes

«مادر من به گل‌های رُز علاقه دارد.»

They are unhappy about the match results.

are

«آن‌ها نسبت به نتیجه مسابقه خوشحال نیستند.»

یادآوری: همانطور که در مثال پایانی هم مشاهده می‌کنید، افعال to be یعنی am و is و are که بیانگر معنایِ «بودن» هستند، پرکاربردترین فعلِ ایستا می‌باشند.

لیست افعال ایستا: از لینک زیر می‌توانید لیست تمامی افعال ایستای پرکاربرد در انگلیسی را به همراه مثال هر کدام دانلود کنید:

 

زمان حال ساده را تمرین کنیم

در ادامه می‌خواهیم آنچه را درباره زمان حال ساده آموخته‌ایم با یکدیگر تمرین کنیم.

تمرین زیر از درس ۲ از کتاب سطح ۱ ویرایش پنجمِ مجموعه Interchange برای شما انتخاب شده‌ است.

عنوان این تمرین «My Parents Don’t Understand My Job» است که یعنی «والدین من شغل مرا درک نمی‌کنند». در تمرین زیر شما ۴ متن کوتاه را مطالعه خواهید کرد که همگی دارای فعل‌های زمان حال ساده هستند.

در این متن‌ها شما با شغل‌های ۴ نفر به نام‌های Danny و Carla و Nico و Lisa آشنا می‌شوید.

قبل از توجه به ترجمه‌ها، یک‌بار خودتان این متن‌ها را مطالعه کنید. و سپس به سؤالات زیر پاسخ دهید:

 • از این چهار نفر، شغل کدامیک به دیگران کمک می‌کند تا به تناسب اندام برسند؟
 • موضوع شغل کدامیک تلاش برای درک سایر انسان‌ها است؟
 • شغل چه کسی به پوشاک مربوط می‌شود؟
 • کدام شغل به معرفی شرکت خود به دیگران می‌پردازد؟
حال ساده

Do you know what a social media manager is? Right, of course you do, but my mom doesn’t. Every week I try to explain my job to her. I work for a company that makes cars. My job is to tell the world how great our cars are. How do I do that? I get up early and write posts for social media. On weekdays, I go online around 7:00 a.m. and sometimes I work until 9:00 at night. The problem is … my mom doesn’t use social media.

Exercise 1

«آیا می‌دانید حرفه یک مدیر شبکه اجتماعی چیست؟ بله، البته که می‌دانید. اما مادر من نمی‌داند. من هر هفته تلاش می‌کنم تا شغلم را برای او شرح دهم. من برای شرکتی کار می‌کنم که اتوموبیل تولید می‌کند. شغل من این است که به جهان اعلام کنم که چقدر شرکت ما عالی است. من چطور چنین کاری را انجام می‌دهم؟ من صبح‌های زود برمی‌خیزم و در شبکه اجتماعی پُست می‌گذارم. در روزهای کاریِ هفته، من حدود ساعت ۷ صبح آنلاین می‌شوم و گاهی تا ساعت ۹ شب کار می‌کنم. مشکل این است که … مادر من از شبکه‌های اجتماعی استفاده نمی‌کند.»

حال ساده

It’s so funny! I explain my job to my dad, but he just looks very confused. I’m a fashion designer. I always get up early on weekdays because I love my job. I have an office, and most days I draw pictures of cool new clothes, like dresses, jeans and T-shirts. I also go to stores to look at fabrics to use for my clothes. My dad thinks I’m crazy! He just goes to a store and buys stuff to wear. He doesn’t know someone has to design it first.

Exercise 2

«خیلی جالب است! من شغلم را به پدرم توضیح می‌دهم، اما او فقط خیلی سردرگم به نظر می‌رسد. من یک طراح لباس هستم. من در روزهای کاری همیشه صبح‌ زود از خواب برمی‌خیزم چرا که عاشق کارم هستم. من دفتر کاری دارم، و بیشتر روزها تصاویر لباس‌های جذاب طراحی می‌کنم، مانند لباس‌های بانوان، شلوارهای لی و تی‌شِرت. همچنین به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنم تا به پارچه‌هایی که می‌خواهم استفاده کنم نگاه کنم. پدر من فکر می‌کند که دیوانه‌ام! او فقط به فروشگاه می‌رود و برای لباس پوشیدن خرید می‌کند. او نمی‌داند که اول باید کسی آن را طراحی کند.»

حال ساده

So, I’m a sociologist. I study people. Well, I study how people behave. I also study why we behave the way we do. My mom and dad don’t understand why I do that. My mom says, “Nico, People are people! They just do normal things!” I don’t agree. There are many reasons why people do the things they do, and I love to learn about that.

Exercise 3

«خوب من یک جامعه‌شناس هستم. راستش، من انسان‌ها را مطالعه می‌کنم. من بررسی می‌کنم که انسان‌های چطور رفتار می‌کنند. همچنین مطالعه می‌کنم در این باره که چرا ما اینگونه که رفتار می‌کنیم، عمل می‌کنیم. مادر و پدر من درک نمی‌کنند که چرا من چنین کاری انجام می‌دهم. مادر من می‌گوید، «نیکو، آدم‌ها آدم هستند! آن‌ها همینطوری کارهای عادی انجام می‌دهند!» من موافق نیستم. دلایل زیادی وجود دارد برای اینکه چرا آدم‌ها رفتاری که انجام دهند را از خود بروز می‌دهند، و من دوست دارم درباره آن یاد بگیرم.»

حال ساده

I’m a software engineer, but my dad doesn’t know what that means. I tell him that software is the technology inside his computer, his phone, and his tablet. I make apps for smartphones. One app helps people exercise more. It’s very cool because it tracks everything you do during the day. You put your phone in your pocket, and the app does the rest. The app tracks your walk to school, your bike ride on the weekend and more.

Exercise 4

«من یک طراح نرم‌افزار هستم، اما پدرم نمی‌داند که معنای آن چیست. من به او می‌گویم که نرم‌افزار تکنولوژیِ داخلِ کامپیوتر، گوشی تلفنِ او و تبلتش است. من برای گوشی‌های هوشمند اپلیکیشن طراحی می‌کنم. یک نرم‌افزار به افراد کمک می‌کند تا بیشتر ورزش کنند. این نرم‌افزار خیلی جالب است زیرا تمامی فعالیت‌های روزانه‌ای که انجام می‌دهید را دنبال و ثبت و ضبط می‌کند. شما آن را داخل گوشیِ تو جیبتان می‌گذارید و نرم‌افزا بقیه کارها را انجام می‌دهد. این اپلیکیشن، پیاده‌روی که تا مدرسه انجام می‌دهید، دوچرخه‌سواری که آخر هفته می‌روید و بیش از این‌ها را ثبت می‌کند.»

تمرین بیشتر: حال که این تمرین را مطالعه و بررسی نمودید، بار دیگر به ابتدای متن نخست بازگردید، و ببینید که آیا می‌توانید «کاربردِ» فعل‌های زمان حال ساده در این پست که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را از میان کاربردهای ۴ گانه این زمان، مشخص کنید؟

فرصت‌های یادگیری بیشتر

در این بخش به افعال ایستا stative verbs اشاره کردیم. برای شناخت بیشتر نسبت به این موضوع و دیدن مثال‌های متعدد می‌توانید از مقاله زیر استفاده کنید:

همچنین به افعال to be اشاره کردیم. برای شناخت بیشتر می‌توانید از آموزش‌های تصویری دوره مقدماتی که به طور تخصصی به افعال am و is و are می‌پردازند بهره ببرید:

در این بخش به نحوه ساختن سؤالات بله و خیری پرداختیم ولی توضیحی درباره «نحوه پاسخ دادن به آن‌ها» ندادیم. برای توضیح بیشتر می‌توانید آموزش تصویری زیر را ببینید:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *