واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده

در بخش های قبل نحوه بیان جملات خبریِ مثبت و منفی برای ضمایر سوم شخص مفرد he, she‌ و it‌ مطرح شد. در این بخش چگونگی ساخت جملات پرسشی برای این ضمیر‌ها بیان خواهد شد. لطفا ابتدا فیلم آموزشی جمله پرسشی را مشاهده و سپس متن را مطالعه فرمائید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

ساخت جمله پرسشی برای سوم شخص مفرد

برای مرور موضوعات مطرح شده در زمان حال ساده، مثال هایی به شرح ذیل بیان شده است:

                           من جمعه‌ها به پارک می روم.                        .I go to the park on Friday

                    شما جمعه‌ها به پارک می روید.                    .You go to the park on Friday

                    ما جمعه‌‌ها به پارک می رویم.                    .We go to the park on Friday

      آنها جمعه‌ها به پارک می روند.                  .They go to the park on Friday

برای طرح سوال بله و خیر درباره جمله‌‌های بالا به صورت زیر عمل می شود:

 شما جمعه‌ها پارک می روی؟               ?Do you go to the park on Friday

                         من جمعه‌ها پارک می روم؟                   ?Do I go to the park on Friday

 شما جمعه‌ها پارک می روید؟               ?Do you go to the park on Friday

                    آنها جمعه‌ها پارک می روند؟              ?Do they go to the park on Friday

همانطور که مشاهده می شود برای ساختن سؤال از فعل کمکی do‌ استفاده شده است و پاسخ به این پرسش‌ها با بله و خیر و به صورت زیر است:

.Yes, I do              یا              . No, I don’t

.Yes, you do              یا          . No, you don’t

.Yes, we do              یا           . No, we don’t

.Yes, they do‌              یا         . No, they don’t

مثال های بیان شده برای ضمایر غیرسوم شخص مفرد است؛ در جملات خبری برای سوم شخص مفرد، s‌ و یا es‌ به انتهای فعل اضافه می‌شود.

                 ‌ آن آقا جمعه‌ها به پارک می رود.                   .He goes to the park on Friday

آن خانم جمعه‌ها به پارک می رود.                 .She goes to the park on Friday

 آن گربه جمعه‌ها به پارک می رود.                    .It goes to the park on Friday

بر اساس آنچه برای سایر ضمایر بیان شد، ساخت جمله پرسشی برای سوم شخص مفرد به صورت زیر خواهد بود:

                  آن آقا جمعه‌ها به پارک می رود؟                ?Does he go the park on Friday

          آن خانم جمعه‌ها به پارک می رود؟            ?Does she go to the park of Friday

            آن گربه جمعه‌ها به پارک می رود؟               ?Does it go to the park on Friday

همانطور که مشخص است برای ساخت جمله پرسشی برای سوم شخص مفرد از فعل کمکی does‌ استفاده می شود که با قرار گرفتن فعلِ کمکیِ does در ساختار پرسشی، فعل اصلی جمله بدون پسوندِ s‌ یا es‌ بیان می شود.

پاسخ کوتاه به این سوالات به صورت زیر است:

.Yes, he does          یا         . No, he doesn’t

.Yes, she does          یا       . No, she doesn’t

.Yes, it does          یا          . No, it doesn’t

نکات کلیدی

قبل از تکمیل قسمت های دستوری این بخش، قسمت seven‌ مورد بررسی قرار می گیرد. زیربخش a‌ از این قسمت در خصوص تکمیل جای خالی است. نکته‌ای که در جدول زیربخش b‌ باید مورد توجه قرار گیرد و در page 137‌ به صورت کامل بیان شده است،‌ ساختار جمله پرسشی در این بخش است.

دو جمله زیر به صورت سوال بله و خیر بیان شده است:

 آن خانم خیلی تلویزیون نگاه می‌کند؟                            ?Does she watch TV a lot

                                           او اهل تماشای فیلم است؟                                     ?Does she like films

همانطور که در بخش قبل بیان شد، در جمله دوم و بعد از فعلِ‌ like‌، می‌توان به جای films‌ از ساختار فعل به علاوه ing استفاده کرد. به عنوان مثال:

                                  آن خانم اهل مطالعه است؟                                 ?Does she like reading

در دو جمله دیگر این جدول از کلمه پرسشی استفاده شده است که جمله سؤالی حاوی کلمه پرسشی، سؤال بله و خیر نیست و دنبال اطلاعات دقیق است.

خانم در اوقات فراغت چه کاری انجام می دهد؟               ?‌What does she do in her free time

لازم به ذکر است که does فعل کمکی است که برای سؤالی کردن جمله استفاده شده است اما do در این سؤال، فعل اصلی جمله و به معنی «انجام دادن» است. عبارت in her free time نیز در این جمله قید است و حذف آن ساختار جمله را با مشکل مواجه نخواهد کرد.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

 

جمله آخر این جدول، با کلمه پرسشی what مطرح شده است و همانطور که در بخش های قبل بیان شد با قرار گرفتن اسم بعد از این کلمه پرسشی، سوال دقیق تر و به طور مشخص درباره ویژگی آن اسم مطرح می شود.

                        آن خانم چه موزیکی دوست دارد؟                            ?What music does she like

این قبیل سوالات به صورت ?What kind of music does she like نیز مطرح می شود که در بخش های بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد. این جمله از نظر مفهومی با جمله ?‌What music does she like یکسان است و کلمه kind به عنوان یک اسم به معنی نوع و گونه است.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

حال می‌توان قسمت های مربوط به این بخش را تکمیل نمود اما پیشنهاد می شود قبل از انجام این کار، بخش بعدی نیز مطالعه شود.

 

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده (مطلب کنونی)
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *