جمله سازی انگلیسی و کسب مهارت در آن به صورت گام به گام

یکی از تفاوت‌های مهم زبان‌‌آموزانی که مهارت‌هایشان را رشد می‌دهند با دیگران، «تمرین مستمر آموخته‌ها» است. یکی از این تمرین‌های مهم تلاش پیوشته جهت جمله سازی انگلیسی است.

در گفتار‌های گذشته ما با انواع عبارت‌ها و جمله‌های انگلیسی آشنا شدیم. آشنایی با این ساختارها وقتی کارآمد است که ما در طول زمان به درجه قابل قبولی از شناخت و راحتیِ استفاده از این‌ها برسیم. این کار با تمرین آگاهانه و بطور دقیق‌تر با جمله سازی انگلیسی امکان‌پذیر است.

گرامر زبان انگلیسی به صورت طبقه‌بندی شده از مقدماتی تا پیشرفته

در این گفتار، ابتدا به «ساختار جمله در زبان انگلیسی» و ساده‌ترین شیوه جمله سازی انگلیسی می‌پردازیم و سپس با هم «تکینک ویژه‌ای را برای رشد مهارتِ جمله‌سازی» بررسی می‌کنیم.

ساختار جمله انگلیسی در ساده‌ترین شکل آن

برای مهارت در جمله سازی انگلیسی لازم است «ابتدایی‌ترین ساختارهای این زبان» را بشناسیم. در ادامه «الگوی کلیِ ساختارِ خبری، منفی و پرسشی» را با هم بررسی می‌کنیم.

ساختار جمله خبری در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی را به عنوانِ یک «زبانِ SVO» می‌شناسند. منظور از SVO چیست؟ حرفِ S مخفف «Subject یعنی فاعل»، حرفِ V مخففِ «Verb یعنی فعل» و حرفِ O مخففِ «Object یعنی مفعول» است.

منظور از SVO یعنی در زبان انگلیسی، این اجزای اصلی، به همین ترتیب قرار می‌گیرند، یعنی «اول فاعل، بعد فعل، و بعد مفعول جمله (در صورت گذرا بودنِ فعل به مفعول)» می‌آیند. به عنوان مثال:

Subject   +   verb   +   object    +   [the rest of the sentence].

I              +  study   +  English   +   every day.

«من هر روز زبانِ انگلیسی می‌آموزم.»

 در این جمله، «ضمیرِ I، فاعل» و «study فعل» و «English مفعول» و «every day قید زمان» است. همانطور که مشاهده می‌کنید، ترتیب SVO در این جمله رعایت شده است.

نکته: ساختارِ SVO که الگوی جمله سازی انگلیسی است برای بسیاری از نوآموزان چالش برانگیز است. زیرا این ساختار با الگویِ زبان فارسی تفاوت عمده‌ای دارد. ساختار جمله در زبان فارسی به صورت SOV یعنی فاعل، مفعول و فعل است. در مثال بالا داشتیم: «من زبان انگلیسی می‌آموزم.» ترتیب اجزای جمله در این مثال، فاعل، مفعول و فعل است. این اولین نکته‌ای که زبان‌آموزانِ فارسی‌زبان باید به آن عادت کنند و آن را مورد توجه ویژه قرار دهند.

مفعول مستقیم و غیر مستقیم در جمله خبری

در زبان انگلیسی، مفهومِ مفعول نکات ظریفی دارد. این ظرافت به وجود «مفعولِ مستقیم یا direct object و غیر مستقیم یا indirect object» باز می‌گردد. در مثال بالا «English» مفعول مستقیم است و جمله مفعول دیگری ندارد. اما در این جمله:

I gave my friend a gift.

«من به دوستم هدیه‌ای دادم

← در این جمله «عبارتِ a gift» مفعول مستقیم و «عبارتِ my friend» مفعول غیر مستقیم است.

برای شناخت دقیق و کامل انواع مفعول در زبان انگلیسی حتما به مقاله زیر سری بزنید:

تکمیلی درباره جمله‌سازی: مفعول مسقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی؟

مثال بالا را می‌توان به این شکل نیز بیان کرد: «.I gave a gift to my friend» این جمله از نظر معنایی دقیقا به معنای همان جمله بالا است. توجه داشته باشید که مفعول غیر مستقیم می‌تواند قبل از خود حرف اضافه بپذیرد، مانندِ «to در to my friend»، ولی مفعول مستقیم نمی‌تواند حرف اضافه بپذیرد، مانندِ «a gift» که در هر دو جمله فاقد حرف اضافه است.

ساختار جمله منفی در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی ما تمامی منفی‌سازی‌ها را با «پسوندِ منفی‌سازِ not» انجام می‌دهیم. این یک قاعده کلی است. اما باید توجه داشت که بسیاری از فعل‌ها به خودیِ خود نمی‌توانند این پسوندِ not را بپذیرند و به همین خاطر لازم است قبل از خودشان از «فعلِ کمکی یا auxiliary verb» استفاده کنند.

این موضوع را شما در تمامی زمان‌های ۱۲ گانه انگلیسی مشاهده می‌کنید. یعنی:

Subject   +   auxiliary verb not   +   verb   +   object    +   [the rest of the sentence].

I              +             do          not   +  study  +   English   +   every day.

«من هر روز انگلیسی نمی‌آموزم

 با توجه به اینکه این جمله مثال در «زمان حال ساده یا present simple tense» است، در آن از «فعلِ کمکی do به همراه پسوندِ منفی‌سازِ not» جهت ساختن جمله منفی استفاده شده است.

مثال‌های دیگری از این ساختار، مانند:

won’t procrastinate anymore in the future.

«من در آینده، دیگر تنبلی نخواهم کرد.»

 این جمله در «زمان آینده ساده یا future simple tense» بیان شده است. برای منفی‌سازی آن از «فعلِ کمکیِ will به همراه پسوند منفی‌سازِ not» استفاده شده است. البته اینجا «عبارتِ will not» برای اختصار به «won’t» تبدیل گشته است.

haven’t been playing soccer in a year.

«.من یک‌سال است که در حال بازی فوتبال نبوده‌ام»

 این جمله در «زمان حالِ کاملِ استمراری یا present perfect progressive» بیان شده است. برای منفی کردن این جمله از «فعلِ کمکیِ have به همراه پسوندِ منفی‌سازِ not» استفاده شده است. اینجا نیز «ادغام شدنِ فعلِ کمکیِ have و not» قابل مشاهده است.

پس همانطور که مشاهده کردیم، الگوی اشاره شده در بیشتر جمله‌های زبان انگلیسی صادق است و برای منفی‌سازی جملات، از پسوندِ not پس از فعل کمکی استفاده می‌شود.

ویژگی خاص افعال to be

نکته: در جمله‌های دارای افعالِ to be، پسوندِ منفی‌سازِ not بعد از همین افعالِ am و are یا is قرار می‌گیرد و نیازی به فعلِ کمکی نیست.

مثال:

I am a student.            I am not a student.

همانطور که مشاهده می‌کنید جمله «.I am a student» که یعنی «من یک دانشجو هستم.» تبدیل می‌شود به «.I am not a student» که یعنی «من یک دانشجو نیستم».

ساختار جمله سؤالی در زبان انگلیسی

برای جمله سازی انگلیسی و در کنار جملات خبری و منفی شما لازم است که با ساختار کلی «جمله‌های پرسشی بله و خیری» نیز آشنا باشید.

جمله‌های پرسشی بله و خیری، سؤالاتی هستند که پاسخ به آن‌ها با «بله یا خیر» آغاز می‌شود.

در زبان انگلیسی فرمول ساختن جمله‌های سؤالی نیز ساده است. کافی است که «جای فاعل با جایِ فعل کمکی عوض شود» و ترتیب بقیه بخش‌های جمله، همانند جمله خبری باقی بماند.

این الگو نیز برای تمامی زمان‌های ۱۲ گانه انگلیسی ثابت است. یعنی:

Auxiliary verb   +      subject     +      verb    +   object    +   [the rest of the sentence]?

Do                      +         you         +     study   +   English   +   every day?

Will                    +         she         +     be studying   +   English   +   next year?

جمله اول یعنی: «آیا تو هر روز انگلیسی می‌آموزی؟»

و جمله دوم یعنی «آیا او (خانم) سال بعد در حال یادگیری انگلیسی خواهد بود؟»

 همانطور که می‌بینید صَرفِ نظر از زمانِ جمله، «جای فعل کمکی و فاعل تغییر می‌کند» ولی فعل اصلی در جای خودش، مثلِ جمله خبری، باقی می‌ماند. در نمونه‌های بالا، جمله اول در «زمانِ حال ساده یعنی present simple tense» و جمله دوم در «زمان آینده استمراری یعنی future progressive tense» هستند.

نمونه‌هایی بیشتر از کاربرد جملات منفی

مثال‌هایی دیگر از این الگو:

Had you finished your work when you came home?

«آیا تو کارت را تمام کرده بودی وقتی به خانه آمدی؟»

 این جمله در «زمان گذشته کامل یا ماضی بعید یعنی past perfect tense» بیان شده است. شکل خبری این جمله به صورتِ « … You had finished» بوده که برای سؤالی شدن جمله، جایگاهِ «you» و «had» تغییر کرده است.

Have you been working out lately?

«آیا تو این اواخر مشغول ورزش بوده‌ای؟»

← این جمله در «زمان حال کامل استمراری یا present perfect progressive tense» بیان شده است. شکل خبری این جمله به صورتِ «.You have been working out lately» بوده که در حالتِ سؤالی، فاعل، یعنی «you» به ابتدای جمله آمده و «have» پس از آن قرار گرفته است.

حال که با ساختارهای مورد نیاز برای جمله سازی انگلیسی آشنا شدیم، می‌توانیم برای تمرین جمله سازی به گام بعدی برویم.

مهارت در جمله سازی انگلیسی نیازمند فعالیت مستمر است

تیتر این بخش، پیامی استثنایی نیست. شما خودتان نیز می‌دانید که باید بخش‌های مختلف زبان را تمرین کنید. اما نوشتن یا writing و جمله سازی انگلیسی از این جهت خاص هستند که حتی در بین زبان‌آموزانی که خوب انگلیسی صحبت می‌کنند نیز معمولا «ضعیف‌ترین مهارت» به شمار می‌روند.

بی‌دلیل نیست که حتی در بین شرکت‌کنندگان «آزمون آیلتس» که بندهایی «بین band 7.5 و band 9» دارند، معمولا ضعیف‌ترین نمره به writing مربوط می‌شود.

راه حل برای رشد مهارتِ جمله سازی

برای اجتناب از خطای عدمِ تمرین جمله سازی، لازم است برای خودتان دفتری داشته باشید و هر روز حتی اگر شده ۵۱۰ دقیقه را به نوشتن درباره موضوعی دلخواه اختصاص دهید.

حتما نوشته‌های خود را در بازه‌های زمانی مشخص مرور کنید. مثلا هر نوشته را «یک ماهِ بعد» بازبینی کنید و اشکالات خود را ببینید و از رشدی که کرده‌اید در راستای اصلاح اشتباهات گذشته‌تان استفاده کنید.

یکی از منابع مفیدی که می‌توانید از آن استفاده کنید وبسایت YourDictionary.com است. این وبسایت گذشته از ارایه یک فرهنگ واژگان، دارایِ «بخشِ جمله‌سازی» است.

جمله سازی انگلیسی

اگر شما می‌خواهید شیوه استفاده از کلمه‌ای را در جمله‌های مختلف ببینید، کافی است واژه مورد نظرتان را در «نوار جستجو» وارد کنید تا مثال‌هایی از استفاده صحیح آن واژه را ببینید.

به عنوان مثال، ما در همین مقاله از «فعلِ procrastinate» به معنای «تنبلی کردن و پشتِ گوش انداختن» استفاده کردیم. اگر این واژه برای شما تازه است، با جستجو درباره آن این نمونه‌ها را می‌توانید در این وبسایت بیابید:

جمله سازی انگلیسی

با تمرین مستمر و با آگاهی از آنچه تا کنون درباره آن‌ها صحبت کردیم شما آمادگی ورود به مراحل بعدی و انجام دادنِ «تمرین بازنویسی» که در ادامه بیان می‌شود را خواهید داشت.

ساختار جمله انگلیسی در انواع مختلف جمله‌ها

حال که با نحوه جمله سازی انگلیسی در ساختارهای خبری و منفی و پرسشی آشنا شدیم، لازم است با انواع جمله در زبان انگلیسی آشنا شویم.

برای این کار به شما توصیه می‌کنم حتما مطلب زیر را مطالعه کنید. این مطلب به طور دقیق به معرفی انواع جمله‌ها مانندِ «جمله خبری declarative sentence» و «جمله سؤالی interrogative sentence»  و یا «جمله امری imperative sentence» و  می‌پردازد:

جمله‌سازی: انواع جمله در زبان انگلیسی که باید به خوبی آن‌ها را بشناسیم.

وقتی شما می‌خواهید متنی را به انگلیسی بنویسید، چه این متن، یک مقاله باشد، چه یک نامه رسمی یا دوستانه باشد، چه یک ایمیل باشد، در هر حال نیاز به استفاده از انواع جمله‌ها دارید. به همین خاطر ضروری است که انواع این جمله‌ها را بشناسید و با کاربرد هر کدام آشنا شوید.

همچنین، لازم است با انواع جمله‌ها از نظر «سادگی، مرکب‌ بودن، و پیچیدگی» نیز آشنا شوید. هر کدام از این کلماتِ ساده و مرکب و پیچیده از نظر گرامری معنای خاص دارند.

به عنوان یک مثال ساده، جمله «.I watched TV this morning» که یعنی «من امروز صبح تلویزیون تماشا کردم» یک جمله ساده است.

اما جمله‌ای مانندِ «.I watched TV this morning and my friend was doing his homework while it was raining» یکه یعنی «من امروز صبح تلویزیون تماشا کردم در حالی که دوستم در حال انجام تکالیفش بود، و همزمان باران می‌بارید» یک جمله اصطلاحا «مرکبپیچیده» است.

شما در همان مقاله فوق، توضیحات کاملی درباره انواع جمله‌ها از نظر ساختاری نیز خواهید یافت.

جمله سازی انگلیسی با استفاده از بخش‌های جمله

اگر به گفتارهای گذشته نگاهی بیاندازیم، خواهیم دید که مطالب ارزشمند و متنوعی با هم آموخته‌ایم. ما با «عبارت‌های وابسته به وجه وصفی یا participial phrases» و «عبارت‌های صفتی یا adjective clauses» و «عبارت‌های قیدی یا adverb clauses» و همچنین انواع فعل‌ها مانند «فعل‌های مرکب یا compound verbs» آشنا شدیم.

ما با بخش‌های دیگر و همچنین انواع فعل‌های دیگر نیز آشنا شدیم ولی چهار مورد بالا از نظر تمرینی ارزش خاصی دارند.

نکته کلیدی: معمولا اگر جمله‌ای در انگلیسی شامل یکی از موارد بالا باشد، می‌توان با استفاده سه ساختار دیگر آن را بازنویسی کرد.

مثالی از بازنویسی به هدف جمله سازی انگلیسی

در ادامه مثالی را برای شفاف‌سازی نحوه تمرین جمله سازی انگلیسی از طریق بازنویسی جملات بیان می‌کنیم:

Having ended my project, I drank some tea and thought about my success.

«در حالی که پروژه‌ام را به پایان رسانیده بودم، مقداری چای نوشیدم و به موفقیتی (که کسب کرده بودم) اندیشیدم.»

گام اول این است که تشخیص دهیم این جمله شامل کدام ساختار است.

جمله مثال به دلیلِ وجودِ ساختارِ « … Having ended» از نوع «participial phrase یا همان وابسته به وجه وصفی» می‌باشد.

حال تلاش ما در ادامه این است که با استفاده از «عبارت قیدی» یا «عبارت صفتی» و یا نوع دیگری از فعل، مثل «فعل مرکب یا ساده» این جمله را بازنویسی کنیم.

فیلم: چگونه پارتنر انگلیسی بیابیم و چگونه رابطه‌ای با او داشته باشیم؟

به نمونه‌های زیر توجه نمایید:

ended my project, drank some tea, and thought about my success.

 در این جمله از ساختار جمله‌ای استفاده کردیم که دارای «فعل مرکب یا compound verbs» است.

After I ended my project, I drank some tea and thought about my success.

 این جمله ما با استفاده از قید «  after» و ادامه آن، «عبارتی قیدی یا adverb phrase» ساخته‌ایم.

I, who had ended my project, drank some tea and thought about my success.

 عبارتِ «  who had ended  » در نقشِ «عبارتی صفتی یا adjective phrase» ظاهر شده است.

توجه: تمامی این جمله‌ها هم‌معنایِ جمله اصلی که پیش‌تر بیان شد، هستند.

بازنویسی جمله‌ها در انگلیسی عملیاتی است که در آغاز ممکن است کمی دشوار و دقیق به نظر برسد. ولی شما با تمرین می‌توانید دامنه مهارت‌های جمله سازی انگلیسی و تنوع ساختارهای گرامری خود را گسترش دهید. توجه داشته باشید که این تمرین، برای زبان‌‎آموزانِ «سطحِ متوسط به بالا یا پیشرفته» در نظر گرفته شده است.

تمرین بیشتر برای جمله سازی انگلیسی با استفاده از این تکنیک

با توجه به همه آنچه آموخته‌اید، ببینید آیا می‌توانید جمله‌های پایین را مشابه مثالِ بخش قبل بازنویسی نمایید؟

The doctor knew about the patient’s illness, opened up his notepad and wrote down a few things.

«دکتر از بیماری مریض آگاه بود، دفترچه‌اش را باز کرد و مطالبی را یادداشت نمود.»

راهنمایی: این جمله دارای «فعل مرکب یا compound verbs» است.

Hoping to succeed in the bidding, the CEO of company suddenly invited everyone to a meeting.

«با امید به موفقیت در مزایده، مدیر عامل شرکت ناگهان همه را به یک جلسه دعوت کرد.»

راهنمایی: این جمله با عبارت وابسته به «وجه وصفی یا participial phrase» آغاز شده است.

Alex played a quick game of chess in the park before he returned home for dinner.

«الکس یک بازی شطرنج سریع در پارک انجام داد، قبل از اینکه برای شام به خانه بازگردد.»

راهنمایی: این جمله با توجه به بخش «  before he returned  » شامل «عبارت قیدی یا adverb phrase» است.

3 پاسخ
  • مدیر مدیر
   مدیر گفته:

   با سلام و احترام خدمت شما؛
   و همچنین سپاس از نظر لطف و انتقادی که ارایه کردین.
   حتما سعی می‌کنیم که محتواها را به طور مناسب دسته‌بندی کنیم تا دوستان کمتر به زحمت بیوفتن.
   البته اگر به دنبال مطلب خاصی هستین، می‌تونید جستجو در سایت رو امتحان کنین.
   باز هم سپاس

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *