نوشته‌ها

فیلم انگلیسی برای تقویت زبان

شرکت در کارگاه تماشای فیلم انگلیسی برای تقویت زبان

/
کارگاه آشنایی با نحوه تماشای فیلم انگلیسی برای تقویت زبان هم …
یادگیری زبان انگلیسی

دیدن فیلم برای یادگیری زبان انگلیسی

/
شاید کمتر کسی را پیدا کنید که اهل فیلم دیدن نباشد. اتفاقا بسیاری از …
افعال کمکی

انگلیسی با فیلم، جلسه 15: افعال کمکی

/
در جلسه پانزدهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موض…
جمله انگلیسی

انگلیسی با فیلم، جلسه 14: جمله انگلیسی و تحلیل آن

/
در جلسه چهاردهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موض…
حروف اضافه انگلیسی

انگلیسی با فیلم، جلسه 13: حروف اضافه انگلیسی

/
در جلسه سیزدهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به مو…
ادغام‌های غیر رسمی

انگلیسی با فیلم، جلسه 12: ادغام‌های غیر رسمی

/
در جلسه دوازدهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موض…
کلمات پرسشی

انگلیسی با فیلم، جلسه 11: کلمات پرسشی Wh دار

/
در جلسه یازدهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به مو…
tag questions

انگلیسی با فیلم، جلسه 10: Tag Questions

/
در جلسه دهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موضوع سؤ…
subordinate

انگلیسی با فیلم، جلسه 9: عبارت‌های Subordinate

/
در جلسه نهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موضوع سا…
modal verbs

انگلیسی با فیلم، جلسه 8: Modal Verbs در انگلیسی

/
در جلسه هشتم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موضوع ساخ…