اسکن کردن

اسکن کردن ؛ فصل 3 از دوره آموزش زبان انگلیسی Select Readings

/
در بخش سوم و پایانی از فصل سوم دوره Select Readings در سطح Upp…
کلمات هم معنی

کلمات هم معنی و کلمات متضاد ؛ فصل 3 از دوره زبان انگلیسی Select Readings

/
در قسمت دوم از فصل سوم در دوره Select Readings در سطح Upper-…
منفی

دوره Select Readings، فصل 3، متن اصلی «تأثیر نگرش منفی بر شغل»

/
در اولین نخست از فصل سوم از دوره Select Readings در سطح Upper-In…
تقویت ایده‌های اصلی

تقویت ایده‌های اصلی متن ؛ فصل 2 از دوره Select Readings

/
در بخش سوم و پایانی از فصل دوم دوره Select Readings در سطح Upp…
اسامی مونث

اسامی مونث و خنثی ؛ فصل 2 از دوره آموزش زبان انگلیسی Select Readings

/
در قسمت دوم از فصل دوم در دوره Select Readings در سطح Upper-…
مونث

دوره Select Readings، فصل 2، متن اصلی «چه زمانی از اسم‌های مونث استفاده کنیم؟»

/
در اولین بخش از فصل دوم از دوره Select Readings در سطح Upper-I…
ایده‌های اصلی متن

ایده‌های اصلی متن ؛ فصل اول از دوره Select Readings

/
در بخش سوم و پایانی از فصل اول دوره Select Readings در سطح Upp…
اسم‌های مرکب

اسم‌های مرکب ؛ فصل اول از دوره Select Readings

/
در بخش دوم از فصل اول در دوره Select Readings در سطح Upper…
یوتوب

دوره Select Readings، فصل اول، متن اصلی «نوجوانان پشت یوتوب»

/
در اولین بخش از فصل اول از دوره Select Readings در سطح Upper-I…
برنامه آموزشی دوره Select Readings

برنامه آموزشی دوره Select Readings در سطح Upper-Intermediate

/
در بخش پایانی این جلسه می‌خواهیم به بررسی برنامه آموزشی دوره…