افعال دو قسمتی با beat

افعال دو قسمتی با Beat ، معنا و نحوه استفاده از آن‌ها

/
یکی از موضوعات مهم زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان،…
افعال دو قسمتی با answer

افعال دو قسمتی با Answer ، کاربرد و معنای آن‌ها

/
یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری …
افعال دو قسمتی با act

افعال دو قسمتی با Act ، معانی و کاربرد آن‌ها

/
یکی از سرفصل‌های مهم زبان انگلیسی در بخش واژگان که برای بسیاری…
افعال دو قسمتی با speak

افعال دو قسمتی با Speak ، معنا و نحوه استفاده از آن‌ها

/
یکی از موضوعات مهم زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان،…
افعال دو قسمتی با hang

افعال دو قسمتی با Hang ، کاربرد و معنای آن‌ها

/
یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری …
افعال دو قسمتی با play

افعال دو قسمتی با Play ، معانی و کاربرد آن‌ها

/
یکی از سرفصل‌های مهم زبان انگلیسی در بخش واژگان که برای بسیاری…
افعال دو قسمتی با pass

افعال دو قسمتی با Pass ، معنا و نحوه استفاده از آن‌ها

/
یکی از موضوعات مهم زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان،…
افعال دو قسمتی با live

افعال دو قسمتی با Live ، کاربرد و معنای آن‌ها

/
یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری …
افعال دو قسمتی با check

افعال دو قسمتی با Check ، معانی و کاربرد آن‌ها

/
یکی از سرفصل‌های مهم زبان انگلیسی در بخش واژگان که برای بسیاری…
افعال دو قسمتی با cut

افعال دو قسمتی با Cut ، معنا و نحوه استفاده از آن‌ها

/
یکی از موضوعات مهم زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان،…